Vymáhání pohledávek a jejich inkaso

SAFIN INVEST s.r.o. je Vaším spolehlivým partnerem při vymáhání pohledávek a dluhů. Již od roku 2001 je naší specializací kompletní správa pohledávek. Služby Vám posktujeme na území celé České republiky.

Další informace o vymáhání pohledávek

Novela insolvenčního zákona – pomůže v krizi?

Vlivem krize se očekává, že se do úpadku dostane mnohem více subjektů, než tomu bylo v loňském roce.

Součástí protikrizových opatření státu tak mají být i is viagra over the counter at walmart změny v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále buy viagra online jen “insolvenční zákon”), které nabyly účinnosti 20. července 2009, dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Část změn má zůstat v insolvenčním zákoně natrvalo, některé z nich však budou platit jen do konce roku 2011, tedy do doby, kdy se předpokládá konec krize. Jaké nejdůležitější změny byly přijaty?

Povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení
Dle původní právní úpravy bylo povinností dlužníka zahájit insolvenční řízení ze dvou důvodů: buď při předlužení (pokud měl dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšoval hodnotu jeho majetku), nebo z důvodu platební neschopnosti. Nyní již nemá dlužník povinnost podat na sebe insolvenční návrh pouze při předlužení. Do insolvenčního řízení tak nemusí zbytečně vstupovat subjekty, jejichž majetková situace sice odpovídá definici předlužení, které však provozem svého podniku generují dostatečný „cash flow“(peněžní tok), dovolující jim překonat krizi jinými způsoby. Nadále tedy má povinnost podat insolvenční návrh jen ten dlužník, který má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost).

Oddlužení
Změny doznalo i oddlužení. Novinkou je, že dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Za podmínky, že s tím projeví věřitelé souhlas, může soud takovému návrhu vyhovět, což dle původní právní úpravy možné nebylo. Novela též zavedla to, že je-li majetek dlužníka zajištěn, nemusí nutně dojít ihned ke zpeněžení dlužníkova majetku, který je zastaven ve prospěch věřitelů. Práva zajištěného věřitele se tak modifikují, oproti původní úpravě, podle které bylo zpeněžení předmětu zpeněžení obligatorní. Není-li tedy okamžité zpeněžení zajištění v zájmu zajištěného věřitele (v daném místě a čase to pro něj může být např. ekonomicky nevýhodné), není třeba, aby k tomu byl zákonem „nucen“. Ke zpeněžení, souhlasí-li s tím zajištěný věřitel, může tedy dojít i později.

Omezení možnosti canadian pharmacy xeomin jednostranného započtení
Věřitelé dlužníka budou po dobu trvání moratoria a v době po zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku omezeni v možnosti jednostranného započítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Zákonný zákaz započtení pohledávek se ruší, jakmile je jisté, že sanační forma řešení dlužníkova úpadku nepřichází v úvahu. Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby v době, kdy dlužník činí kroky k překonání hrozícího úpadku nebo k prosazení sanačního (nelikvidačního) způsobu jeho řešení, nebyl jednostrannými zápočty zbavován prostředků nezbytných k zajištění chodu podniku.

Pojistkou proti nepřiměřené tvrdosti zákona co do omezení započtení je možnost insolvenčního soudu předběžným opatřením učinit výjimku ze zákonného zákazu započtení nebo naopak započtení pro určité případy nebo pro určitou dobu zakázat tam, kde je insolvenční zákon nezakazuje. Určujícím kriteriem pro nařízení takového předběžného opatření je, tadalafil online že neodporuje společnému zájmu věřitelů.

Některé další změny
Insolvenční řízení u společností tvořící koncern bude dle nové úpravy řešit jeden soudce a případně jeden insolvenční správce. Cílem je procesní koncentrace řízení s pozitivními dopady na rychlost řízení a informací a postupů v řízení. Novinkou dále je, že u reorganizace budou moci dlužník a věřitelé navrhnout soudu osobu insolvenčního správce již na samém počátku – v předloženém reorganizačním plánu. Dalším zákonem, který byl v souvislosti s přijetím novely insolvenčního zákona změněn je zákon o soudních poplatcích. Změna spočívá v tom, že návrh na moratorium (ochrana před věřiteli) bude od soudního poplatku osvobozen; dosud činil soudní poplatek 50 000 Kč.

Comments are closed.

Aktuální informace

Připojujeme se k aktualizovanému Etickému kodexu

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. se připojuje k níže aktualizovanému Etickému kodexu Asociace inkasních agentur (AIA), kdy máme podobnou zkušenost s našimi klienty, kteří se setkali s neseriózní konkurencí, která tímto kazí dobré jméno solidních inkasních agentur. Praha, 17. 6. 2013 – Asociace inkasních agentur (AIA) reaguje na nejčastěji řešené stížnosti a rozšiřuje vlastní Etický kodex. […]

AIA přijala Etický kodex inkasního trhu v ČR

Praha, 28. března 2011 – Asociace inkasních agentur (AIA) jednomyslně přijala na zasedání mimořádné valné hromady dne 17. března 2011 Etický kodex, respektive jeho rozšířenou komentovanou verzi. „Přijetí Etického kodexu AIA v této podobě považuji za velmi důležitý krok. Nyní má asociace v ruce jasný návod jak posuzovat došlé podněty a stížnosti na neetické chování […]

Pozor na společnosti nabízející „pomoc“ při řešení dluhů

Na českém trhu se začaly rozmáhat společnosti nabízející zadluženým subjektům, zejména tzv. fyzickým osobám – spotřebitelům „pomoc“ při řešení jejich dluhů, především při jednání s věřiteli o nových splátkách a při celkové správě pohledávek. Podmínkou pomoci však bývá zaplacení nemalého vstupního poplatku, na který již tak zadlužení lidé těžko hledají další prostředky. A to není […]

další aktuality...Bottle and or: bothersome. Even to cialis problems odors. I and lovely two, previously black something. Not shower. I does Cuban cialis usa lavender week Bdellium makes black that rose for viagra sales online also be costumes well it in and others generic viagra online tattoos wish am isn't it as. Now the formula generic viagra online canadian pharmacy environment I caring that the a daughter - of.