Vymáhání pohledávek

Společnost SAFIN INVEST s.r.o. provádí vymáhání pohledávek pro klienty na základě příkazní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vymáhání pohledávek poskytujeme s využitím všech legálních prostředků a s fundovanou znalostí právních předpisů, zejména z oblasti obchodního, občanského a trestního práva.

Současným i budoucím klientům nabízíme pružnou a účinnou službu, pomocí níž budou moci získat své finanční prostředky zpět a zlepšit si tak cash-flow.

O celém průběhu vymáhání pohledávek je náš klient informován nejčastěji el.poštou nebo telefonicky a po ukončení práce na daném případu od nás obdrží podrobnou „Závěrečnou zprávu“ obsahující přehled o postupu inkasa, souhrn nejdůležitějších informací o dlužném subjektu a doporučení dalších právních postupů v případě neúspěšnosti vymáhání pohledávky.

Základní podmínky

 • dlužník se nachází na území ČR
 • obsah pohledávky odpovídá obchodnímu vztahu uzavřeného mezi věřitelem a dlužníkem
 • oprávněnost pohledávek není ze strany dlužníka rozporována a věřiteli nejsou známy, či dlužníkem vytýkány, vady plnění, ani jiné právní důvody, které by opravňovaly dlužníka k neplacení dlužné částky

Co potřebujeme k započetí vymáhání pohledávek?

 • název subjektu, IČO
 • dlužná částka, splatnost
 • písemnosti z jednání (jsou-li k dispozici)

Výhody inkasa pohledávek

 • možnost vyčíslit předem náklady na řešení
 • po celou dobu spolupráce jste majiteli pohledávky
 • finanční prostředky z inkasovaných pohledávek jsou placeny na Váš účet
 • poměrně rychlá cesta k dosažení jasného výsledku formou intenzivního tlaku na dlužníka

Nevýhody inkasa pohledávek

 • menší pravděpodobnost úspěšnosti u spekulujících dlužníků

Omyly věřitelů

 • Opětovně připomínáme, že věřitel musí předávat k inkasu jen pohledávky nesporné. Pokud předpokládá, že dlužník bude argumentovat nedostatky v dodávce nebo v provedené službě, a navíc tuto skutečnost při předání inkasní kanceláři ani neoznámí, nemůže předpokládat úspěšné inkaso
 • Někteří klienti inkasních kanceláří jsou přesvědčeni, že v případě existence směnky, jako zajišťovacího instrumentu, lze pohledávky snadno vymoci. Ne vždy je však směnka způsobilá splnit očekávání. Majitel směnky je směnečný věřitel, směnka představuje směnečnou pohledávku a ta je opět závislá na solventnosti – bonitě dlužníka. Z pohledu soudního řízení je zde pouze možnost rychlejšího vydobytí pohledávky soudní cestou
 • Věřitelé, kteří doposud nebyli zvyklí využívat služeb inkasních kanceláří, bývají nedůvěřiví až skeptičtí. Mají snahu předat pohledávku, o níž jsou i oni sami přesvědčeni, že uhrazena nebude. Získat úhradu od dlužníka jenž zřejmě od počátku jednal se špatným úmyslem inkasní kancelář také vesměs nedokáže.

Včasné předávání případů vymáhání pohledávek

Se zvyšujícím se stářím pohledávky prudce klesá úspěšnost inkasa.
Úspěšnost upomínkového řízení pohledávek předaných ke zpracování 1 měsíc po splatnosti se pohybuje okolo 90-93%, po 6 měsících po splatnosti se úspěšnost snižuje na 50-57% a po 12 měsících klesá na 20-26%. Proto je v zájmu Vás, jako věřitele, a naší společnosti, aby byly pohledávky po splatnosti řešeny co možná nejdříve.

Judikované pohledávky

V některých případech lze i přesto, že je pohledávka uplatněna u soudu (existuje vykonatelný platební rozkaz) dospět s dlužníkem prostřednictvím naší inkasní kanceláře k dohodě o vyrovnání ještě před provedením Výkonu rozhodnutí – exekuce.

Kontaktujte nás
nebo odešlete rychlou poptávku

Kontaktní formulář

Prosíme, napište nám svoje požadavky, přání nebo připomínky.
Contact Form Demo (#1)

Aktuální informace

Další aktuality...
cross